T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 - 2015

KONSER

TARİHİ

KONSER

İÇERİĞİ

KONSER

YERİ

SANAT  YÖN.

SOLİST

SAATİ

06.Eylül.2014

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Abdürrahim Künhî Dede’nin

Hicaz Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

21.00

13.Eylül.2014

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Abdürrahim Künhî Dede’nin

Hicaz Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

21.00

20.Eylül.2014

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Cinuçen Tanrıkorur’un

Bayâtîaraban Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

21.00

27.Eylül.2014

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Cinuçen Tanrıkorur’un

Bayâtîaraban Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

21.00

04.Ekim.2014

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Zekâî Dede’nin

Suzinâk Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

21.00

11.Ekim.2014

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Zekâî Dede’nin

Suzinâk Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

21.00

17.Ekim.2014

Cuma

"Türk Tasavvuf Müziği Konseri"

1.Acemaşiran İlahi/Beste: Zekâî Dede/Güfte: Yunus Emre

A sultanım sen var iken

2.Acemaşiran İlahi/Beste: Şeyh Mustafa Efendi/Güfte: Sünbülî Fahri

Ta dil vereliden sünbüle

3.Acemaşiran İlahi/Hacı Fâik Bey

Lem'a-i nûr-i velâyet hazret-i sünbül sinan

4.Acemaşiran İlahi/Güfte:Sinan Ümmî

Zikrimiz esrâr-ı hakdır cânımız hayrân-ı hû

5.Acemaşiran İlahi/Beste: Hafız Kemal Efendi/Güfte: Seyrânî

Hak yoluna gidenlerin asâ olsam ellerine

6.Acemaşiran İlahi/Beste: Zekâî Dede/Güfte:İbrahim Hakkı Erzurûmî

Kerîm allah rahîm allah

7.Acemaşiran İlahi/Beste:Hacı Fâik Bey/Güfte:Dîvâne Mehmet Çelebi

Ey dil bu yeter iki cihânda sana iz'ân

8.Acemaşiran İlahi/Salâhaddin Demirtaş/Güfte: Şeyh Âtıf Efendi

İrfân meclisine erişebilsem

9.Acemaşiran İlahi/Güfte: Hz.Hüdâî

N'eyleyeyim dünyayı bana allahım gerek

Bayâtîraban İlahiler

Solist: Mehmet Ali Türkoğlu

1.Bayâtîaraban İlahi/Beste: Doğan Ergin/Güfte: Hz.Hüdâî

Be hey bülbül nedir feryâd

2.Bayâtîaraban İlahi/Musullu Hafız Osman

Eya sen sanma kim senden bu güftârı dehân söyler

3.Bayâtîaraban İlahi/Beste:Hafız Hüsnü Efendi/Güfte: Nasûhî

Gönül mazhardır envâr-ı cemâle

4.Bayâtîaraban İlahi/Hafız Zeki Altun

Ne hoş lezzet verir câna sadâsı hatm-i kur'ânın

Hicaz Zikir İlahileri

1.Hicaz istimdâd

Şey'en lillâh yâ muhyeddin

2.Hicaz İlahi/Beste: Sebilci Hüseyin Efendi/Güfte: Sultan II.Mustafa

Ey hâliku ey lâ yezâl yâ vâhidü yâ zel'celâl

3.Hicaz İlahi/Güfte: Kuddûsî

Ey rahmeti bol padişâh cürmüm ile geldim sana

4.Hicaz İlahi/Güfte: Yunus Emre

Dağlar ile taşlar ile çağırayım mevlâm seni

5.Hicaz İlahi/Beste: Şeyh Mes'ud Efendi/Güfte: Yunus Emre

Ey âşıkân ey âşıkân aşk mezheb ü dindir bana

6.Hicaz İlahi/Beste: Ahmet Hatipoğlu/Güfte: Yunus Emre

Ben bu yolu bilmez idim

MKM

Sultan Veled Salonu

Yusuf Kayya

Mehmet Ali Türkoğlu

21.00

18.Ekim.2014

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Abdürrahim Şeydâ Dede’nin

Irak Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

21.00

25.Ekim.2014

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Abdürrahim Şeydâ Dede’nin

Irak Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

21.00

01.Kasım.2014

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

H.İsmail Dede’nin

Nevâ Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

08.Kasım.2014

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

H.İsmail Dede ‘nin

Nevâ Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

14.Kasım.2014

Cuma

"Türk Sanat Müziği Konseri"

1.Karcığar Peşrev/Sultan I.Mahmûd

2.Karcığar Beste/Dellâlzâde İsmail Efendi

Yıkıldı aşk ile âbâd gördüğüm gönlüm

3. Karcığar Beste/ Dellâlzâde İsmail Efendi

İksîr-i gınâ hak-i der-i uzletimizde

4.Karcığar Ağır Semai/ Dellâlzâde İsmail Efendi

Ne dâne vü ne dâm ü ne sayyâd gerekdir

5.Karcığar Yürük Semai/ Dellâlzâde İsmail Efendi

Nihânî ol büt-i şîrîn-sühanle söyleşiriz

6.Karcığar Saz Semâîsi/Refik Fersan

Hicazkâr Şarkılar

Solist:Ahmet Çalışır

1.Hicazkâr Şarkı/Beste: Sa’dullah Efendi/Güfte: Enderûnî Vâsıf

Gel seninle yarın ey serv-i revân

2.Hicazkâr Şarkı/Nikoğos Ağa

Bana hem-dem eyleyen ey gam seni

3.Hicazkâr Şarkı/ Nikoğos Ağa

Akşam olur güneş gider şimdi buradan

4.Hicazkâr Şarkı/Nu’man Ağa

Ben sözüne bağlamam bel

Şedaraban Mini Fasıl

1.Şedaraban Şarkı/Bimen Şen

Gönlüm yine bir gonce-i nevrûza tutuştu

2.Şedaraban Şarkı/Beste: Fâize Ergin/Güfte: Abdülbâkî Baykara

Bâde-i vuslat içilsin kâse-i fağfûrdan

3.Şedaraban Şarkı/Şemseddin Ziyâ Bey

Oldu şeb mahmûr-ı zevkın neşr-i feyz eyler seher

4.Şedaraban Şarkı/Muallim İsmail Hakkı Bey

Görülmemiş devr-i yusuftan beri hiç böyle güzel

5.Şedaraban Şarkı/Fahri Kopuz

Kordon boyunun yosması diller çalan uğru

6.Şedaraban Şarkı/Denizoğlu Ali Bey

Bahçelerde aşlama aşlamayı taşlama

MKM

Sultan Veled salonu

Yusuf Kayya

Ahmet Çalışır

20.00

15.Kasım.2014

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Bolâhenk Nûri Bey’in

Bûselik Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

22.Kasım.2014

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Bolâhenk Nûri Bey’in

Bûselik Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

29.Kasım.2014

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Nâyî Osman Dede’nin

Rast Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

06.Aralık.2014

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

H.İsmail Dede’nin

Hüzzam Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

07-17 Aralık

2014

“Hz. Mevlana’yı anma ve Şeb-i Arûs Törenleri”

H.İsmail Dede’nin

Hüzzam Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

20.00

20.Aralık.2014

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Nâyî Osman Dede’nin

Rast Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

27.Aralık.2014

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Nâyî Osman Dede’nin

Rast Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

03.Ocak.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Buhûrîzâde Mustafa ItrÎ’nin

Segâh Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

10.Ocak.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Buhûrîzâde Mustafa ItrÎ’nin

Segâh Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

23.Ocak.2015

Cuma

"Hâfızların Mûsikîsi" Konseri

1.Hicazkâr Peşrev/Tanbûrî Osman Bey

2.Hicazkâr Beste/Zekâî Dede

O nev-nihâl ki serv-i revân olur giderek

3.Hicazkâr Beste/Zekâî Dede

Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâhoş

4.Hicazkâr Ağır Semâî/Zekâî Dede

Gülşende hezâr nağme-i dem-sâz ile mahzûz

5. Hicazkâr Yürük Semâî/Zekâî Dede

Bülbül gibi pür oldu cihân nağmelerinden

6.Hicazkâr Saz Semâîsi/Kemal Niyazi seyhun

7.Sûzidil İlahi/Zekâî Dede

Yüce sultânım derde dermânım

8.Isfahan İlahi/Zekâî Dede

Sakın dünyaya aldanma

9.Kürdilihicazkâr Şarkı/ Zeki Arif Ataergin

Söyle neden ağladın neler geldi başına

10.Şehnaz Şarkı/Zeki Arif Ataergin

Beni âteşlere salan o kapkara siyah gözler

11.Hüseyni Şarkı /Râkım Elkutlu

Müheyyâ oldu meclis sâkıyâ peymâneler dönsün

12.Hüzzam Şarkı/ Râkım Elkutlu

Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey yâr

13.Hüzzam Şarkı/ Sadettin Kaynak

Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında

14.Hicaz Köçekçeler/Dede Efendi

Baharın zamanı geldi

Şu karşıki dağda

İndim yarin bahçesine

MKM

Sultan Veled Salonu

Ahmet Çalışır

20.00

17.Ocak.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Zekâî Dede’nin

Sûzidil  Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

24.Ocak.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Zekâî Dede’nin

Sûzidil  Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

31.Ocak.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

H. İsmail Dede’nin

Ferahfezâ Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

07.Şubat.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

H. İsmail Dede’nin

Ferahfezâ  Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

13.Şubat.2015

Cuma

"Nişaburek Şarkı Faslı"

1.Nişaburek Peşrev

Tanbûrî Osman Bey

2.Nişâburek Şarkı/Asdik Ağa Sevdiğim dil-beste-i irfânınım

3.Nişâburek Şarkı/Garbis Efendi Görmek ister dâima her yerde çeşmânım seni

4. Nişâburek Şarkı/Beste: Lem'î Atlı/Güfte: Vecdi Bingöl          Varsın gönül aşkınla harab olsun efendim

5. Nişaburek Şarkı/Beste: Cevdet Çağla/Güfte: Sultan I.Ahmed İftirakınla efendim bende takat kalmadı

6 .Nişaburek Şarkı/Beste: Fehmi Tokay/Güfte:Mehmet Said Paşa Kendim yanarım derdime gayre zararım yok

7. Nişaburek Şarkı/Beste: Salahaddin Pınar/Güfte:Vecdi Bingöl                                            Ayrılık yarı ölmekmiş

8. Nişaburek Şarkı/Medeni Aziz Ef. Kırdı geçirdi beni sadme-i dehr-i denî

9. Nişaburek Türkü                 Fincanı taştan oyarlar

10. Nişaburek Şarkı/Nuri Halil Poyraz                                        İzmir'in içinde pazar kurulur

11. Nişaburek Saz Semaisi/Tanburi Osman Bey

Kürdilihicakâr Şarkılar      Solist:Ufuk Yürüç

1.Kürdilihicazkar Şarkı/Hacı Arif Bey                                                  Niçin terk eyleyip gittin a zâlim

2.Kürdilihicazkâr Şarkı/Cevdet Çağla                                                Nûr salkımısın gül ki bahâr bahtıma yansın

3.Kürdilihicazkâr Şarkı/Ahmet Mithat Güpgüpoğlu               Meftûnun oldum ey vech-i ahsen

4.Kürdilihicazkâr Şarkı/Avni Anıl Ne olur akşamları gelsen otursan yanı başımda

5.Kürdilihicazkâr Şarkı/Muzaffer İlkar                                                   Gel sen bize akşam yine mehtâb görünsün

6. Kürdilihicazkâr Şarkı/Alâaddin Yavaşça                                           Başka söz söylemem aşktan yana ben

7.Kürdilihicazkâr Şarkı/Bîmen Şen      Her gece semâda ararım seni

MKM

Sultan Veled salonu

Yusuf Kayya

Ufuk Yürüç

20.00

14.Şubat.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Mehmet Celâleddin Dede’nin

Dügâh Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

21.Şubat.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Mehmet Celâleddin Dede’nin

Dügâh Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

28.Şubat.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Beste-i Kadîm

Pencgâh Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

07.Mart.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Beste-i Kadîm

Pencgâh Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

13.Mart.2015

Cuma

"Türk Tasavvuf Müziği Konseri"

1.Şehnaz İlahi/Şehzâde seyfeddin Efendi

La mevcûde illâ hû

2.Şehnaz İlahi/Beste Haşim Bey Güfte: Nazif Dede

Hâk-i pây-i hazret-i mollâ-yı rûmîyem velî

3.Şehnazhâverân Tevşih

 Dellâlzâde İsmail Ef.

Gürûh-i enbiyânın serverisin yâ resâlallah

4.Şehnazhâveran İlahi/Musullu Hâfız Osman

Bugün ben olmuşam âşık güzeller şâhı bir yare

5.Şehnaz İlahi/Beste:Sadettin Kaynak/Güfte: Yunus Emre

Bana bu ten gerekmez cân gerekdir

6.Şehnaz İlahi/H.İsmail Dede

Kerîm allah rahîm allah

7.Şehnaz İlahi/Beste: Salâhaddin Demirtaş/Güfte: Muhyi Efendi

Zâhid bizi ta'n eyleme

8.Şehnaz İlahi/Salâhaddin Demirtaş

Aceb hayrân oldum aşka uyalıdan

Saz Eserleri

Mevlevi Ayinlerinin çeşitli bölümlerinden bir tertib

Evc İlahiler

1.Evc İlahi/Ali Şîrüganî

Allâhü rabbî lâyezâl

2.Evc İlahi/Müezzin Hâlid Bey

Alma tenden cânımı görmeden cânânımı

3.Evc İlahi/Güfte: Kabûlî

Bi'sultân er-rifâî ya seyyid ahmed

4.Evc İlahi/Güfte: Aziz Mahmûd Hüdâî

Mevlâm senin âşıkların devrân ederler hû ile

5.Evc İlahi/Güfte: Yunus Emre

Tehî sanman siz beni

6.Evc İlahi/Güfte: Yunus Emre

Yetmişten artıktır iman budağı

7.Evc İlahi/Ahmet Hatipoğlu

Şol dem gördüm dîdârını dîvâneyim

MKM

Sultan Veled Salonu

Yusuf Kayya

20.00

14.Mart.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Ahmet Çalışır’ın

Hicazkâr Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

21.Mart.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Ahmet Çalışır’ın

Hicazkâr Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

28.Mart.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Abdülbâkî Nâsır Dede’nin

Acembûselik Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

04.Nisan.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Abdülbâkî Nâsır Dede’nin

Acembûselik Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

11.Nisan.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Mutlu Torun’un

Şehnaz Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

17.Nisan.2015

Cuma

"Kutlu Doğum Konseri"

1.Sabâ İlahi/Beste: H.İsmail Dede

Güfte: Aziz Mahmud Hüdai

Olmayıcak senden atâ kul neylesün

2.Şabâ Tevşih/Ömer Rûşenî Dede

 Çün doğup tuttu cihân yüzünü hüsnün güneşi

3.Mevlid(Tevhid Bahri)

4.Rast Tevşih/Draman Zakiri Ahmed Ef./Güfte:Mehmed Refi'

Bu şeb hurşid-i evreng-i risâlet geldi dünyaya

5.Rast Tevşih/Beste: Itrî

Güfte: Ömer Rûşenî

Çün doğup tuttu cihân yüzünü hüsnün güneşi

6.Mevlid (Velâdet Bahri)

7.Uşşak Tevşih/Zekâî Dede

Ey hudâdan lûtf u ihsân isteyen

8.Uşşak Tevşih/ Güfte: Ömer Rûşenî

Çün doğup tuttu cihân yüzünü hüsnün güneşi

9.Mevlid(Merhaba Bahri)

10.Hüzzam İlahi/Kazım Uz

Nûrsun mahbûb-i sübhânım Muhammed mustafâ

11. Hüzzam Tevşih/ Güfte: Ömer Rûşenî

Çün doğup tuttu cihân yüzünü hüsnün güneşi

12.Mevlid (Münacaat Bahri)

 

MKM

Sultan Veled salonu

Ahmet çalışır

20.30

18.Nisan.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Mutlu Torun’un

Şehnaz Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

25.Nisan.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Mustafa Nakşî Dede’nin

Şedaraban Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

02.Mayıs.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Mustafa NakşÎ Dede’nin

Şedaraban Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

09.Mayıs.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Ahmed Hüsâmeddin Dede’nin

Râhat’ül-ervâh Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

15.Mayıs.2015

Cuma

"Köçekçeler" Konseri

1.Hüseyni Köçekçe

Türkmen kızı çıkıvermiş oyuna

2.Karcığar Köçekçe

İlkbahar olunca leylim şen  olur dağlar

3.Gülizar  Köçekçe

Nazlı nazlı sekip gider

 4.Karcığar Köçekçe

Yürü dilber saçın sürünsün

5.Karcığar Köçekçe

Elem çekme güzel böyle kalınmaz

6.Gerdaniye  Köçekçe

Selanik kahbe Selanik

7.Karcığar Köçekçe

Yine yol vermedi acem dağları

 8.Gerdaniye  Köçekçe

Yine de kaynadı coştu dağların taşı

 9.Gerdaniye  Köçekçe

Benim sevdiceğim bahçenin gülü

10.Acem Türkü

İki bülbül bir dale konmuş ötüyor

11.Gerdaniye Köçekçe

Tavlada beslerle bir saçı duru

12.Hicaz mandıra

13.Gerdaniye Köçekçe

Tuna da çırpar bezini

14.Ulah havası

MKM

Sultan Veled Salonu

Ahmet Çalışır

20.30

16.Mayıs.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Ahmed Hüsâmeddin Dede’nin

Râhat’ül-ervâh Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

23.Mayıs.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Ali Nutkî  Dede’nin

Şevk u tarab Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

30.Mayıs.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Ali Nutkî Dede’nin

Şevk u tarab Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

06.Haz.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Zekâî Dede’nin

Isfahan Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

13.Haz.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Zekai Dede’nin

Isfahan Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

20.Haz.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Refik Fersan’ın

Selmek Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00

27.Haz.2015

Cumartesi

“Semâ Mukâbelesi”

Refik Fersan’ın

Selmek Mevlevi Ayini

Mevlana Kültür

Merkezi

Yusuf Kayya

19.00